Dijital Baskı Merkezi Şişli - kullanma kılavuzu baskı- garanti belgesi

Kullanma Kılavuzu Baskı - Garanti Belgesi


Avrasya Reklam Atölyesi olarak Kullanma kılavuzu ve garanti bekgelerini dijital baskı ve matbaa yöntemiyle üretmekteyiz. Baskı yöntemi adetlere göre değişmektedir. Merkezimiz Şişli ilçesi Mecidiyeköy mahallesinde hizmet vermektedir.

Baskılar resim, şekil, grafik ve yazıların gerçeğine en yakın şekilde bir yüzeyin üstüne çoğaltıp hızlı aktarılması olarak tanımlanabilir. Ayrıca günümüz dünyasında en çok ilgi gören baskı yöntemleri de belirli koşullarda aktarılabilir. Bu yöntemler ise tipo, ofset, dijital baskı, matbaa, flekso, tifdruk ve serigrafi yöntemleri olarak belirtilebilir. Bu yöntemler içerisinde Flekso baskı sisteminde, son 10 sene dahilinde büyük gelişmeler yaşanmıştır. Triksomik dialı işler bir Ofset ve Trifdruk kalitesinde uygulanabilmiş ve bu sistemde kalıp hazırlayabilmenin esnekliği ve kolaylığı sebebiyle pek çok kaliteli iş uygulamasında Flekso sistem tercih edilebilecek nitelikler taşımaktadır. Kullanma kılavuzu baskı işlemlerinde de çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemler en iyi şekilde uygulanarak sağlam bir iş elde edilebilir.
Trifdruk sistem de, kalıp hazırlayabilmenin pahalı bir uygulama olması için sadece yüksek tonajlı ve kaliteli uygulamalar için idealdir. Bu iki ayrı sistemin karşılaştırması yapılacak olursa eğer, ana hatları ile belirli kıstaslar belirtilebilir. Flekso sistemlerde tercih edilen klişenin hassasiyetine ilişkili olarak solvent tercihi kısıtlıdır. Son dönemlerde klişe materyallerinde sağlanan yeni gelişmeler ile tercih edilebilen solventler son derece çeşitli hale gelmiştir. Trifdruk sistemlerde solvent kısıtlaması da söz konusu değildir. Kullanma kılavuzu baskı işlerinde de buna benzer olarak belirli özellikler mevcuttur. Yalnızca kaliteli ve sağlam tercihlerin yapılması gerekir.
Flekso sistemlerde transfer ilk olarak Anilox’a daha sonradan da materyale ve kalıba olacak şekilde gerçekleşir. Ancak trifdruk’da direkt klişeden materyale gerçekleştirilebilen transfer mevcuttur. Bu yüzden de mürekkebin hazneden materyale kadar ulaşma süresi Flekso sistem doğrultusunda daha uzun olur. Kullanma kılavuzu baskı çeşidinde de tercih yaparken kesinlikle dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca bu süreç içerisinde mürekkebin kurumadan transfer edilebilmesi için mürekkepler Trifdruk mürekkebe kıyasla çok daha yavaş şekilde kuruyacak biçimde formüle edilmiştir. Bu gibi ayrıntılara dikkat ederek çok daha başarılı ve düzgün işler elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken yalnızca işini sağlam yapan kişi ya da kurumları tercih etmeniz ve işinize yarar bir seçim yapmanızdır. Bu konuda size yardımcı olacak yerlerden destek talep edebilirsiniz.


 • Katalog Baskı
 • Broşür Baskı
 • Kuulanma Kılavuzu
 • Garanti Belgesi
 • Kartvizit Baskı
 • Fatura Baskı
 • İrsaliye Baskı
 • Tahsilat Makbuzu Baskı
 • El İlanı
 • Broşür Baskı
 • Poster - Afiş Baskı
 • Cepli Dosya
 • Bloknot
 • Klasör
 • Ajanda
 • Not Defteri
 • Etiket
 • İnsert Baskı
 • Zarf
 • Diplomat Zarf
 • Dergi
 • TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ


  align="center">BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6 ncı maddede belirtilen mallar hariç olmak üzere tüketicinin kullanımına sunulan tüm malları kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 55 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
  b) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
  c) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, cd, dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
  ç) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
  d) Kullanıcı arayüzü: Bir mal ile o malı kullanan tüketici arasındaki etkileşime aracılık eden her türlü dijital ortamı,
  e) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılmak zorunda olan malı,
  f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
  g) Tanıtma ve kullanma kılavuzu: Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına ilişkin kılavuzu ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketi,
  ğ) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
  h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme ve Uygulama Esasları

  Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu
  MADDE 5 – (1) Tüketicinin kullanımına sunulan malların Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satılması zorunludur.
  (2) Tanıtma ve kullanma kılavuzu açık, sade, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir şekilde düzenlenir ve kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir.
  (3) Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye sunulması halinde bu bilgiler ayrıca üretici veya ithalatçının internet sitesinde de yer alır. Üretici veya ithalatçının internet sitesinin bulunmaması durumunda ya da tüketicinin talep etmesi halinde tanıtma ve kullanma kılavuzu, herhangi bir ücret talep edilmeksizin ayrıca kağıt üzerinde tüketiciye verilir.
  (4) Tanıtma ve kullanma kılavuzu, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre malın veya ambalajının üzerine yazılabilir veya eklenebilir.
  (5) Malın kullanıcı arayüzünde yer alan yazılı, sesli ve görüntülü ifadelerin Türkçe olması zorunludur.
  Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olmayan mallar
  MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen mallar için tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenlenmesi zorunlu değildir:
  a) Her çeşit metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik boru ve bağlantı parçaları ile cıvata, kelepçe, vida, saplama, somun, çivi, pim ve benzeri bağlama elemanları,
  b) Kağıt, kalem, silgi ve benzeri kırtasiye malzemeleri,
  c) Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım aletleri,
  ç) Pense, tornavida, çekiç, keski, testere, makas ve benzeri mekanik el aletleri,
  d) Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları,
  e) Tuğla, kiremit, briket gibi inşaat malzemeleri ile dökme olarak satılan çimento, kireç, kum, çakıl, kömür ve benzeri mineral ve ürünler,
  f) Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas, vazo ve saksı gibi ev eşyaları,
  g) El sanatları, kuyumculuk ve benzeri diğer sanatsal ürünler,
  ğ) Şerit metre, kumpas, gönye ve benzeri mekanik ölçü aletleri,
  h) Servis istasyonlarınca değiştirilen yedek parçalar,
  ı) Malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalaj içerisinde satılan ve ambalajında özellikleri ve kullanım şekli belirtilen;
  1) Makine yağı, antifriz, hidrolik yağı, kibrit, gübre, tiner, vernik, boya incelticileri, kozmetik ve diğer kimyevi ürünler,
  2) Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler,
  3) Yiyecek ve içecek gıda maddeleri,
  4) Temizlik maddeleri,
  5) Kömür ve benzeri yakacak maddeleri.
  Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler
  MADDE 7 – (1) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre aşağıda belirtilen bilgilerin bulunması zorunludur:
  a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
  b) Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar,
  c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
  ç) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
  d) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,
  e) Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,
  f) Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın, yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,
  g) Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler,
  ğ) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,
  h) Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
  ı) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
  i) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
  j) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
  k) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.
  (2) Enerji tüketen mallarda, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur.
  (3) Malın teknik özelliği veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, yukarıda belirtilen bilgilerin işaret veya şekil çizmek suretiyle açık olarak anlatılabilmesi halinde, ayrıca yazılı bir metin aranmaz.
  (4) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur.
  (5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.
  Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu
  MADDE 8 – (1) Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  MADDE 9 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük
  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2015 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

  Poster Baskı

  İç Mekan Dijital Baskı tekniğiyle basılan poster ve afişer, Sergiler, Tablolar, Avm ler, Mağaza İçleri, Mağaza Vitrinleri ve benzeri alanlarda kullanılır.

  Detaylı Bilgi

  Kişiye Özel Ürünler

  Kİşiye Özel, Takvim, T-Shirt, kupa bardak, puzzle, fotobook, plaket, rozet, yaka kartı, plastik kart, saat baskısı vb ürünler yapılır.

  Detaylı Bilgi

  Fotoblok-Foreks Baskı

  Fotoblok-Foreks Sıvamalı baskı Folyo'ya basılan görsellere daha sağlam ve kolay montaj imkanı sağlar. Aynı zamanda tablo olarakta kullanabilirsiniz.

  Detaylı Bilgi